A. COMISII DE LUCRU CU CARACTER PERMANENT

Comisia pentru Curriculum

Comisia de evaluare și asigurare a calității (CEAC)

Comisia de securitate și sănătate în muncă(SSM) și pentru situații de urgență (PSI)

Comisia de Control Intern Managerial (Comisia de Monitorizare

Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalități

B. COMISII DE LUCRU CU CARACTER TEMPORAR ȘI OCAZIONAL

Comisia pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare

Comisia de inventariere anuală a patrimoniului

Comisia responsabilă de gestionarea Sistemului Informatic Integrat al Învăţământului din România (SIIIR)

Comisia formare profesională

Comisia de recunoaştere şi echivalare a creditelor profesionale